Loading

พิศเมืองเพชร: ผ่านสายตาสถาปัตย์ศิลปากร

พิศเมืองเพชร: ผ่านสายตาสถาปัตย์ศิลปากร

 
ในนิทรรศการนี้ท่านจะได้ชมกระบวนการเรียนรู้ของคณาจารย์ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตลอดจนศิลปิน นักออกแบบ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ศึกษาผ่านงานต้นแบบชั้นครูของเมืองเพชร ด้วยกระบวนการต่างๆทั้งผลงานภาพถ่ายวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ผลงานศิลปะการวิจัยภาคสนาม ที่เก็บรายละเอียดความงดงามของสถาปัตยกรรมเมืองเพชร ด้วยการเขียนแบบ และหุ่นจำลองขนาดใหญ่ที่แสดงรายละเอียดที่งดงามขององค์ประกอบสถาปัตยกรรม ผลงานการเก็บข้อมูลเชิงอนุรักษ์แบบ ‘Vernadoc’ ตลอดจนการศึกษาศิลปะต้นแบบที่ผู้คนอาจมองข้าม อย่างลวดลายจิตรกรรมฝาผนัง ของวัดในเมืองเพชร และนำมาประยุกต์ให้เป็นศิลปะสร้างสรรค์อย่างน่าภูมิใจของกลุ่มแรงบันดาลไทย และผลงานคุณกรกต อารมณ์ดี ที่ประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การผูกไม้ไผ่ให้เป็นงานศิลปะสมัยใหม่ที่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นไทย ซึ่งในงานนี้ท่านจะได้เห็นโครงสร้างไม้ไผ่ที่ถูกออกแบบให้ยึดโยงเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ

 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร