Loading

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ สำหรับค่ายวรรณกรรมสร้างสรรค์ Bangkok Creative Writing Workshop ครั้งที่ 4
ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้อง Freinds of bacc ชั้น 6
 
** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมฟังเสวนา **
 
ประวัติวิทยากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์
ผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ (พ.ศ. 2540-2547) ปัจจุบันรับราชการตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณคดีวิจารณ์ วรรณกรรมลาตินอเมริกาและวรรณกรรมแนวสัจนิยมมหัศจรรย์ (Magical Realism) และเป็นเจ้าของผลงานหนังสือ สัจนิยมมหัศจรรย์ในวรรณกรรมของกาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ (2554) และ ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 สำหรับบทบาทอื่นๆ ในแวดวงวิชาการและวรรณกรรม เช่น ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ประสานงานโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นกรรมการตัดสินการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ประจำปี 2556 และกรรมการตัดสินการประกวดวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (รางวัลซีไรต์) ประจำปี 2557

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร