Loading

archive

จิต-ปรารถนา

วันที่ : 01 มิถุนายน 2559 - 29 มิถุนายน 2559
สถานที่: People's Gallery P1-P2, ชั้น 2

โดย สุวรรณ ชุมพล และ พนม ช้างนานอก
พิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น.


มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวบนโลกที่สามารถควบคุมสภาวะทางจิตมนุษย์พยายามปรุงแต่งจิตของตนให้อยู่ในลักษณะต่างๆ ตามความปรารถนาในสิ่งที่ตนต้องการ ซึ่งสภาวะแห่งจิตของมนุษย์อันเป็นภาวะที่ไม่สามารถมอง หรือจับต้องได้เป็นส่วนที่สัมผัสทางความรู้สึกทางเดียวเท่านั้น ความปรารถนาที่เกิดจากการรับรู้ สัมผัสทางกายภาพจากประสาทสัมผัสในทุกส่วนของร่างกายส่งผลปลุกเร้า โน้มน้าวจิตใจให้เกิดความสั่นไหว จากความจริงในเบื้องต้นนี้ ไม่ว่าจะเป็นความพยายามทำให้จิตว่าง ทำให้จิตสงบ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการฝืนธรรมชาติของจิตที่มีผลมาจากความปรารถนาความต้องการ เพราะจิตมนุษย์มีสภาวะเกิดดับ แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา


ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร