Loading

Meeting & Seminars
archive

ศิลปะสนทนา 2559: BACC Art Talk 2016 ครั้งที่ 3 : “การศึกษาศิลปะในฐานะพื้นที่ผสม”

วันที่ : 04 กันยายน 2559
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

เวลา 13.00-16.00 น.


ร่วมเสวนาโดย
1. ศาสตราจารย์อารยา ราษฎร์จำเริญสุข
2. ดร. เตยงาม  คุปตะบุตร
3. ดร. ชญานุตม์ ศิลปศาสตร์
 
ดำเนินรายการโดย    ดร. ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ 
 
การเติบโตทางความคิดและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก้าวข้ามขนบ วิธีการและรูปแบบดั้งเดิม ผลงานศิลปะจึงไม่ได้มีเพียงงานจิตรกรรมหรือประติมากรรมเท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการรับรู้จากอายตนะทั้ง 6 คือการมองเห็น ได้ยินเสียง รับรสชาติ การสัมผัส และความรู้สึก ศิลปะจึงไม่ใช่พื้นที่สำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กลับเป็นในตรงกันข้ามคือ การเป็นพื้นที่ผสม 
 
ศิลปะในศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมาจึงเป็นพื้นที่การผสมผสาน ศาสตร์ความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถสื่อสารเนื้อหาสาระ ที่เป็นใจความสำคัญของงานศิลปะสู่ผู้ชม หลักสูตรการเรียนการสอนศิลปะระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย จึงมีการพัฒนา และพยายามสร้างรูปแบบการเรียนรู้ เพื่อการสร้างสรรค์ที่ก้าวข้ามขนบแบบดั้งเดิมไปสู่การสร้างสรรค์แบบไร้ขอบเขต ให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระ ที่นำเสนอผ่านกระบวนการที่ใช้ศาสตร์ความรู้อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับศิลปะมาเป็นเครื่องมือในการนำเสนอ 
 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญท่านที่สนใจทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่อยู่ในแวดวงการศึกษาศิลปะ ร่วมกิจกรรมศิลปะสนทนา 2559 ครั้งที่ 3 ที่จะหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีความหลากหลายในรูปแบบการนำเสนอ และการนำศาสตร์ต่างๆ มาบูรณาการ จนเกิดลักษณะการทำงานศิลปะที่มีความแตกต่างหลากหลาย ภายใต้หัว "การศึกษาศิลปะในฐานะพื้นที่ผสม" ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนศิลปะระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
 
*** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
*** สำรองที่นั่งและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา โทร. 02-214-6630-8 ต่อ 519 Email. education@bacc.or.th
 


ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร