Loading

arts network exhibitions
archive

นิทรรศการภาพถ่าย "มนุษย์ปากคลองฯ" ครั้งที่ 2

วันที่ : 01 สิงหาคม 2559 - 14 สิงหาคม 2559
สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 5

บันทึกเรื่องราวความรู้สึก บนตลาดทางเท้าย่าน”ปากคลองตลาด” ก่อนการย้ายไปขายยังพื้นที่โดยรอบ นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก รายวิชาอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและการพัฒนาชุมชน หลักสูตรสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

มีจุดมุ่งหมายที่จะตั้งคำถามให้กับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากนโยบายของภาครัฐ เพื่อตระหนักถึงความซับซ้อน หลากหลาย ในพื้นที่ตลาดแห่งหนึ่งซึ่งมีการก่อตัวมายาวนาน เกิดเป็นย่านการค้า มีระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจ โยงใยไปถึงระดับประเทศ เราจึงเข้าไป สังเกตุ สำรวจ บันทึก และนำมานำเสนอ ลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายในพื้นที่โดยรอบของย่าน"ปากคลองตลาด"
 
ในฐานะผู้เข้าไปสำรวจพวกเราเห็นว่าการพัฒนาควรมีควบคู่ไปกับการลงไปศึกษาบริบทของย่านการค้าในแต่ละที่ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา

ภาพถ่ายประกอบคำพูดในงานต้องการบอกเล่าถึงชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณปากคลองตลาด ก่อนมีการกระจายตัวไปค้าขายยังพื้นที่โดยรอบ (ช่วงเวลาสำรวจและบันทึกภาพ 5 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม 2559)
 
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร"
 
คณะทำงาน: นายเดชพงษ์ จิตรพงษ์, นาย จันทร์ถนอม สุขเสริม นายปริญญา มรรคสิริสุข, น.ส.ป่านธันวา พัฒนกุลชัย, นายสันติ กมลนรากิจ และ น.ส.ศศมน รัตนาลังการ (ผู้ถ่ายภาพ)
 
คณะอาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์, อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ และรศ.ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร