Loading

arts network exhibitions
archive

วัดบันดาลใจ : ถ้าวัด...ในวันนี้ จะเป็นวัดที่คนไทยอยากเห็น

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2560 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่: โถง ชั้น 1

วัดบันดาลใจ : ถ้าวัด...ในวันนี้ จะเป็นวัดที่คนไทยอยากเห็น
 
W(H)AT IF...? Forum & EXHIBITION
 
งานรวบรวมแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการพลิกฟื้นวัดอย่างสมสมัย
 
พิธีเปิด & DESIGNER TALK
ถ้าคนรุ่นใหม่...ลุกขึ้นมาช่วยออกแบบวัดในวันนี้
รับฟังทัศนะของนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ใช้ความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบมาช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ
 
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 / โถง ชั้น 1
16.00 น. ลงทะเบียน 
16.30 น. พิธีเปิดงาน
18.00 น. DESIGNER TALK
 
DESIGNER TALK ร่วมแสดงทัศนะโดย ตัวแทนนักออกแบบอาสาสมัครรุ่นใหม่จากโครงการวัดบันดาลใจ
นักออกแบบรับเชิญ
- คุณโสภณ ศรีสกุล (แห้ว Big Brother) เจ้าของแบรนด์ "อิ่มบุญ"
- คุณอาชว์ Apolar สถาปนิก และนักออกแบบกราฟฟิกหนังสือธรรมะ
- คุณสุริยะ อัมพันศิริรัตน์ สถาปนิกผู้ก่อตั้งบริษัท Wallasia
- คุณหลุยส์ Sketcher นักวาดภาพประกอบ และครูสอนวาดภาพสเก็ตซ์
- คุณประสาน อิงคนันท์ ผู้ดำเนินการสนทนา
 
EXHIBITION
W(H)AT IF...? ถ้าวัด...เป็นแบบนี้จะดีไหม ?
จัดแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบและความรู้ด้านการพัฒนาวัดของเครือข่ายนักออกแบบในโครงการฯ
วันอังคารที่ 21 - วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 21.00 น. / โถง ชั้น 1
 
นิทรรศการแสดงแนวคิดทางสถาปัตยกรรมสู่การออกแบบวัด
นิทรรศการแสดงตัวอย่างการออกแบบเพื่อช่วยแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ให้กับวัดในโครงการฯ
นิทรรศการรวมผลงานการออกแบบของนักออกแบบ อาสาสมัครและวัดทั้งหมดในโครงการ
 
สมัครเข้าร่วมโครงการ
- นักออกแบบ : สมัครเป็นนักออกแบบอาสาสมัครในโครงการฯ
- วัด : สมัครเข้าร่วมเป็นวัดในโครงการฯ
- พระภิกษุ : สมัครเข้าร่วมหลักสูตรอบรม "ฟื้นวัด คืนเมือง" และเชิญร่วมบุญ "ผ้าป่าวัดบันดาลใจ" สมทบแรงในการพัฒนาวัด
 
ACTIVITIES กิจกรรมธรรมตามสมัย
ถ้าวัด...ปรับกิจกรรมธรรมะให้ร่วมสมัยเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบัน
ร่วมกิจกรรมธรรมะร่วมสมัยที่ประยุกต์ให้เข้ากับวิถีคนเมือง
 
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 - 20.00 น. / โถง ชั้น 1
CRYSTAL SINGING BOWL : ศาสตร์เก่าแก่นับพันปีว่าด้วยพลังคลื่นเสียงบำบัดสู่เครื่องดนตรีเพื่อการบำบัดเชิงลึก
- ดร.กัมปนาท บัวฮมบุรา
 
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 / โถง ชั้น 1 
เวลา 14.00 - 15.30 น.
เพลินธรรมนำชม : เรียนรู้ธรรมะอย่างเพลิดเพลินและสร้างความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาผ่านภาพปริศนาธรรม
- กลุ่มเพลินธรรมนำชม หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ
 
เวลา 18.00 - 20.00 น.
ดูหนังหาแก่นธรรม : เรียนรู้ธรรมะผ่านภาพยนตร์ แลกเปลี่ยน พูดคุย ตั้งคำถามร่วมกับแขกรับเชิญ ที่อาจก่อให้เกิดเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับความลึกซึ้งและความสุขของชีวิต
- ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
 
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 9.30 - 12.00 น. / ลานด้านหน้า
ตักบาตรสาธิตแบบพุทธกาล : สืบทอดประเพณีมรดกธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ เพื่อดำรงความเรียบง่าย เป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด
 
เวลา 10.15 - 11.15 น. / ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
ปาฐกถาธรรม "วัดในศตวรรษที่ 21 " โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
 
Workshop : ร่วมแก้ปัญหา
“ถ้าวัด…กำลังกลายเป็นอาณาจักรหมาแมว”
ร่วมระดมความคิด และเสนอทางออกเพื่อช่วยวัดจัดการปัญหาหมาแมวล้นวัด
 
วันเสารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. / ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
- พระมหาประนอม ธมมาลงกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง ผู้กองตั้งศูนย์ดูแลสุนัขแมวที่ถูกนำมาปล่อยในวัด
- น.สพ. ศิวะ ไม้สนธิ์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัข สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย
- อาจารย์ ดร.น.สพ. ศิวะพงษ์ สังขประดิษฐ์ ตัวแทนบ้านรักหมาศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
- น.สพ. สิรภพ จึงธนสมบูรณ์ นายสัตวแพทย์ประจำมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation)
- คุณยอร์ช สรศาสตร์ วิเศษสินธุ์ เจ้าของเพจ Gluta
- คุณนัชญ์ ประสพสิน เจ้าของเพจ ทูนหัวของบ่าว

FORUM : เวทีเสวนา
ถ้าวัด…จะถูกพลิกฟื้นเป็นแหล่งเรียนรู้ทางจิตวิญญาณที่สมสมัย
สัมมนาและเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ ผ่าน 3 เวที
 
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 14.00 น. / ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
เวทีที่ 1 : “คุณค่าความสำคัญและการอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมภายในวัดให้ยั่งยืน”
- พระครูอุทิจยานุสาสน์ (พระครูต้น) หัวหน้าสำนักงานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ในพระราชูปถัมภ์
- อ.ผ่อง เซ่งกิ่ง หัวหน้าชุมชนบ้านช่าง สถาบันอาศรมศิลป์
- อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) พุทธศักราช 2553
- อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- คุณณาตยา แวววีรคุปต์ ผู้ดำเนินการสนทนา
 
เวลา 14.30 - 15.45 น. / ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
เวทีที่ 2 : หลักสูตรการอบรม “ฟื้นวัด คืนเมือง” เพื่อเสริมพลังสมอง
และสองมือให้เครือข่าบพุทธบริษัท
- รศ.ดร. อรศรี งามวิทยาพงศ์
- วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภาภรณ์
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
เวลา 16.00 - 17.00 น. /  ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
เวทีที่ 3 : “วัดเป็นศูนย์กลางชุมชน” ผนึกกำลังขยายเครือข่ายวัดบันดาลใจเพื่อพลิกฟื้นความเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณให้กับวัดทั่วประเทศ
- สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรมหาวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 
 
ติดต่อสอบถาม โทร 061 398 7118 อีเมล watbandanjai@gmail.com
 
 

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร