Loading
Literatures
archive

กิจกรรมเล่มบันดาลใจและเสวนา

วันที่ : 10 มีนาคม 2561
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1
ดำเนินการโดยห้องสมุดศิลปะและฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย


กิจกรรมเล่มบันดาลใจ ตอน ก่อนจะเป็นงานเขียนของวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง และ เวทีเสวนา ‘จากฟ้าบ่กั้น-ลูกอีสาน สู่วรรณกรรมไทยยุค 4.0 : ที่ทางและแรงสะท้อนของงานเขียนอีสานในสังคมไทย’ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการรายงานอีสานร่วมสมัย (Isan Contemporary Report) โดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งนำเสนอผลจากการสำรวจปรากฏการณ์ต่างๆ เพื่อสะท้อนภาพการเติบโตและการกำหนดชีวิตตนเองของพลเมืองอีสานจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นการเปิดพื้นที่สู่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจต่อประเด็นและแนวคิดสำคัญทางท้องถิ่นภิวัตน์ที่เกี่ยวข้องกับอีสานในแง่มุมของผู้คนและพื้นที่ ทั้งทางกายภาพและจินตภาพ ผ่านนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยและกิจกรรมหลากหลาย


รายละอียดกิจกรรม

กิจกรรมเล่มบันดาลใจ ตอน ก่อนจะมาเป็นงานเขียนของวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
ลงทะเบียนเวลา 12.30 น. กิจกรรมเริ่ม เวลา13.00 – 15.00น. 
วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง นักเขียนรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขงปี 2560 และนักเขียนจากนิตยสารสารคดีจะมาพูดคุยเล่าประสบการณ์ในการเขียนงานวรรณกรรมเกี่ยวกับอีสาน ตั้งแต่หนังสือที่เป็นเล่มบันดาลใจในการศึกษาวัฒนธรรมอีสาน ตลอดจนเรื่องราวของการเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่ภาคอีสานโดยตรงเพื่อให้สามารถถ่ายทอดข้อมูลออกมาได้ในรูปแบบของงานเขียน 
เล่มบันดาลใจ ได้แก่ 
- มาจากที่ราบสูงและความบ้ามาเยือนของสุรชัย จันทิมาธร
- ฅนทุ่งกุลา ของกำนันเดช ภูสองชั้น 
- ทุ่งกุลา อาณาจักรเกลือ 2,500 ปี : จากยุคแรกเริ่มล้าหลัง ถึง ยุคมั่งคั่งข้าวหอม
  ของสุจิตต์ วงษ์เทศ


เวทีเสวนา‘จากฟ้าบ่กั้น-ลูกอีสาน สู่วรรณกรรมไทยยุค 4.0 : ที่ทางและแรงสะท้อนของงานเขียนอีสานในสังคมไทย’ 
เวลา15.00 - 17.00น. 
แบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดย
- ผศ.ดร.ธัญญาสังขพันธานนท์ (ไพฑูรย์ ธัญญา) ศิลปินแห่งชาติ
- อ.สกุล บุณยทัต นักเขียน,นักวิชาการวรรณกรรม,กรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยฯ
- ภู กระดาษ นักเขียน


ริเริ่มและดำเนินการโดยห้องสมุดศิลปะและฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เน้นการแบ่งปัน ถ่ายทอดข้อมูล องค์ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมอีสาน ตลอดจนการมุ่งสร้างแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือ

** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
** The activities will be in Thai language only.


 

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร