Loading

 

main exhibition 789
archive

EARLY YEARS PROJECT #2 – ประกาศผล

วันที่ : 23 มีนาคม 2561 - 30 เมษายน 2561
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

EARLY YEARS PROJECT #2 – ประกาศผล
23 มีนาคม 2561
ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


ฝ่ายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประกาศผลการคัดเลือกและตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัลในโครงการ Early Years Project #2: Anticipation ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 จากการเปิดรับผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผลงานของ 10 ศิลปินซึ่งผ่านเข้ารอบแรกในการสร้างสรรค์ผลงานและได้จัดแสดงบนพื้นที่ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 25 มีนาคม 2561 โดยศิลปินเจ้าของผลงานทั้ง 10 ท่านได้นำเสนอขั้นตอนความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับผลงานที่จัดแสดงเพื่อเป็นปัจจัยในการพิจารณาผลงานดีเด่นในขั้นตอนสุดท้าย

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอประกาศผลผู้ได้รับทุนรางวัลดังต่อไปนี้
- ทุนในการเป็นศิลปินพำนักต่างประเทศ (Artist Residency) จำนวน 1 ทุนรางวัล ได้แก่
อลิสา ฉุนเชื้อ โครงการ OVERDOSE)

- ทุนในการเดินทางต่างประเทศ (Mobility Funding) จำนวน 2 ทุนรางวัล ได้แก่
รุ่งเรือง สิทธิฤกษ์ (โครงการ Remittance)
สะรุจ ศุภสุทธิเวช (โครงการ Security Guard)

โดยผลงานดังกล่าว หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะจากสาขาต่างๆ
มาเป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน คือ
1. อริญชย์ รุ่งแจ้ง
2. สาครินทร์ เครืออ่อน
3. รศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ

หลักการในการประเมินผลงานและเกณฑ์การตัดสินรางวัล
(Potentiality) ความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในฐานะศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินอาชีพในอนาคต
การแสดงให้เห็นถึงแนวความคิด การปฏิบัติ รวมถึงการจัดแสดงผลงานที่สามารถนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์

(Relevance) การแสดงถึงสมมติฐานที่มีต่อความเป็นศิลปะร่วมสมัย
หรือความเชื่อมโยงศิลปะต่อสภาพสังคมและความเป็นไปในปัจจุบัน
รวมถึงการนำเสนอทักษะรูปแบบและความคิดที่ตอบสนองต่อยุคสมัย

(Public Access) ความเข้าใจในการเกิดขึ้นของการตอบสนองการรับรู้ พฤติกรรม ความคิด อิทธิพล
และผลกระทบของงานศิลปะในเหตุการณ์ต่างๆ อันเป็นผลมาจากการที่ผลงานมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม สังคม
และสาธารณะ รวมถึงการทำงานที่เอื้อสู่การเชื่อมโยงต่อสังคม
หรือการแสดงออกทางศิลปะที่กระจ่างแจ้งในการสื่อสารผลงานต่อผู้ชม

(Criticality/Self-Criticality) ความสามารถสื่อสารด้วยภาษาทางความคิดวิเคราะห์ การมีองค์ประกอบของความคิด
การแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงความคิดเข้าสู่ผลงาน
รวมถึงคุณสมบัติของศิลปินในการเปิดกว้างให้ผลงานศิลปะสามารถถูกถกเถียง ศึกษา
วิพากษ์วิจารณ์จากระเบียบวิธีที่หลากหลาย

(Practicality/Execution)
การแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในขั้นตอนการทำงานของศิลปินโดยยึดถือความสมบูรณ์ของกระบวนการทั้งหมดในกา
รสร้างสรรค์ผลงาน บนพื้นฐานของความเป็นไปได้จริงตั้งแต่การเขียนโครงการ การจัดการผลงาน
การจัดการกับพื้นที่ เวลา งบประมาณ และการผลิตผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ

เกี่ยวกับ Early Years Project Early Years Project
เป็นโครงการริเริ่มและดำเนินการโดย ฝ่ายนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อบ่มเพาะศิลปินอยู่ในช่วงการทำงานระยะเริ่มต้นโดยใช้รูปแบบการคัดเลือกผลงานจากสาธารณะชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ จุดประสงค์ของโครงการคือ การผลักดันศิลปินรุ่นใหม่ให้สามารถขับเคลื่อนไปบนเส้นทางการทำงานศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการนี้ตั้งเป้าหมายในการสร้างฐานสนับสนุนศิลปิน 1 รุ่น ในระหว่างช่วงระยะเวลาของโครงการ โดยเปิดโอกาสให้ศิลปินจากหลากหลายพื้นที่ได้เข้ารับการอบรมความรู้
ทักษะแลกเปลี่ยนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเติบโตตามสายอาชีพ ลักษณะของโครงการครอบคลุมตั้งแต่การให้ทุนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การเปิดพื้นที่ในการจัดแสดงผลงาน การสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยน การพัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพการสร้างทัศนะทางศิลปะ ผ่านการให้ผลงานได้ถูกวิเคราะห์ ถกเถียง ถึงนิยามความหมาย คุณค่าทางศิลปะที่ตอบสนองต่อยุคสมัย รวมถึงการขับเคลื่อนศิลปินสู่ประสบการณ์การทำงานในระดับนานาชาติ
    

EARLY YEARS PROJECT #2 โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ ดำเนินงานโดย
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 ต่อ 531
earlyyearsproject@gmail.com
www.bacc.or.th
www.facebook.com/baccpage


ห้องภาพ

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร