Loading
 
Activities
archive

“…วิกฤตพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ...”

วันที่ : 15 มิถุนายน 2561
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1
เวลา 10.00 – 16.00 น. 
โดยอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ และคณะวิทยากรของมูลนิธิฯ


มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.) และชมรมบ้านธัมมะ มศพ.
ขอเชิญสนทนาธรรมในหัวข้อ  “…วิกฤตพระพุทธศาสนากับประเทศชาติ...” 

พระพุทธศาสนา หมายถึง คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทุกคนสามารถศึกษาจนเกิดปัญญาเป็นของตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ดำเนินชีวิตในทางที่ดี และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข ทั้งแก่ตนเอง และสังคมส่วนรวม แต่เมื่อมีกลุ่มของชาวพุทธทั้งพระภิกษุ และฆราวาส ที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเพื่อตนเองและพวกพ้อง เช่น ลาภ สักการะ ชื่อเสียง และทรัพย์สินเงินทองโดยอาศัยความเชื่อ และความไม่รู้ของประชาชน เป็นเครื่องมือสร้างวิกฤตให้เกิดกับพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ จึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรตระหนัก รู้เท่าทัน และช่วยกันดำรงรักษาความถูกต้องของพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์ต่อไป

สำรองที่นั่ง 062-1642242

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร