Loading
Performances
archive

โครงการสนับสนุนพื้นที่การแสดงสำหรับศิลปินสาขาศิลปะการแสดง โดยหอศิลปกรุงเทพฯ

วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 - 31 มกราคม 2562
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


ที่มาของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิดโอกาสให้ศิลปินสาขาศิลปะการแสดงได้เข้าร่วมสมัครรับการสนับสนุนพื้นที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ.2562 อันเป็นเทศกาลฯ ที่จัดขึ้นประจำทุกปี ณ หอศิลปกรุงเทพฯ 

ทั้งนี้ในเทศกาลฯ ดังกล่าวจะประกอบด้วยการแสดงจากกลุ่มศิลปิน หรือศิลปินเดี่ยว และเทศกาลต่าง ๆ อาทิ เทศกาล ASIATOPIA หรือศิลปะการแสดงสด เทศกาลละครกรุงเทพ เทศกาลเต้นนานาชาติ และเทศกาลบูโตประเทศไทยโดยเทศกาลฯ ทั้งหมดจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ณ ห้องสตูดิโอ หอศิลปกรุงเทพฯ สำหรับการแสดงที่เปิดเข้ารับพิจารณากำหนดเป็นช่วงเวลาแสดงระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2562
    
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสนับสนุนศิลปิน 
1. โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนศิลปินด้านศิลปะการแสดง โดยไม่จำกัดรูปแบบ อาทิ ละครพูด ละครเพลง การเต้น physical theatre ละครหุ่น ละครเงา ละครใบ้ และอื่น ๆ รวมทั้งไม่กำหนดว่าเป็นศิลปินเดี่ยวหรือเป็นศิลปินกลุ่ม 
2. โครงการที่สมัครเข้าร่วมพิจารณา ต้องเป็นการแสดงร่วมสมัย (Contemporary) 
3. โครงการที่สมัครเข้าร่วมพิจารณาต้องมีเนื้อหาเรื่อง Art For Disability 
4. หากโครงการที่ส่งเข้าร่วมคัดเลือกมีเนื้อหาหรือรูปแบบเชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรมในสาขาอื่นๆอาทิ 
งานศิลปะสาขาต่างๆ งานวรรณกรรม งานดนตรี หรืองานภาพยนตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
5. โครงการที่สมัครฯ ต้องมีคุณค่าทางศิลปะหรือสุนทรียะศาสตร์ เนื้อหาของการแสดงมีคุณค่าและส่งผลบวกต่อสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถสร้างความรู้หรือแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้แก่แวดวงศิลปะการแสดงได้ 
6. ผู้ที่ส่งโครงการเข้าร่วมคัดเลือกต้องไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ ณ สถาบันใด ๆ (ต้องจบการศึกษาแล้ว) 
7. โครงการที่ส่งเข้าร่วมคัดเลือกต้องเป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยแสดงในที่สาธารณะมาก่อน 
8. กำหนดการจัดแสดง ขอให้ไม่ต่ำกว่า 6 รอบ 
9. เมื่อทำการแสดง ต้องมีรอบที่จัดการเสวนาหลังการแสดง สัดส่วนตามจำนวนรอบที่จัดแสดง (1-2 รอบ)
10. ขอให้มีราคาบัตรสำหรับผู้ชมทั่วไป ราคาบัตรนักศึกษา และราคาบัตรของผู้ชมที่มีความต้องการพิเศษ

**ทางหอศิลปกรุงเทพฯมีสิทธิ์ในการแนะนำเกี่ยวกับการจัดการในขั้นตอนการเตรียมงานและการแสดง เพื่อความมีประโยชน์สูงสุดของทั้งศิลปินและผู้ชม**

การสนับสนุนพื้นที่การแสดงสำหรับศิลปิน
การสนับสนุนพื้นที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะการแสดง ประจำปี 2562 อันเป็นเทศกาลฯ 
ที่จัดขึ้นประจำทุกปี ณ หอศิลปกรุงเทพฯ ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคมโดยการแสดงที่ได้รับคัดเลือกจะกำหนดเป็นช่วงเวลาแสดงระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2562 (ช่วงต้นของเทศกาล) 
***ผู้ส่งผลงานเข้ารับพิจารณาต้องพร้อมทำการแสดงในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคมพ.ศ.2562 ***

กำหนดการรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล 
1. ระยะเวลารับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562
2. ระยะเวลาพิจารณาคัดเลือก 1 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
3. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก  28กุมภาพันธ์ 2562
4. การสนับสนุนพื้นที่ระหว่าง 15-20 วัน (รวมการติดตั้ง การซ้อม การแสดง และรื้อถอน) ต่อการแสดง สนับสนุนพื้นที่และอุปกรณ์ให้แก่3 การแสดง
5. ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถส่งโครงการเพื่อคัดเลือกได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น (ทั้งงานแสดงเดี่ยวหรือคณะ) 
6. การพิจารณาและตัดสินสนับสนุนฯ ของคณะกรรมการประจำปีถือเป็นที่สิ้นสุด 

**ส่งใบสมัครได้ทางอีเมล: [email protected] เท่านั้น**
การประกาศผลมี 2 ช่องทาง คือทาง www.bacc.or.th และfacebook/baccpage ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 เป็นต้นไป

คณะกรรมการ (Curatorial Committee) 
1.    อาจารย์ปวิตร มหาสารินันทน์ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2.    คุณตุลไวฑูรเกียรติ อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
3.    อาจารย์กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ประธานกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิหนังไทย
4.    อาจารย์สรร ถวัลย์วงศ์ศรี สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
5.    คุณวสุรัชต อุณาพรหม the collector of  “The Collective Creations” 
6.    คุณเรืองฤทธิ์ สันติสุข Duck Unit 

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
เอกสารโครงการที่อธิบายแนวคิดของชิ้นงาน ประกอบด้วย 

1. ชื่อการแสดง 
2. วัตถุประสงค์ของงาน 
3. เนื้อหาการแสดง 
4. บทละคร หรือบทการแสดง (ถ้ามี) 
5. ความยาวของการแสดง 
6.จำนวนรอบการแสดง (ขอให้ไม่ต่ำกว่า 6 รอบ)
7. จำนวนผู้ชมในแต่ละรอบการแสดง 
8. ราคาบัตรสำหรับบุคคลทั่วไป และราคาบัตรสำหรับนักศึกษา 
9. รายชื่อคณะทำงาน ผู้กำกับ ผู้เขียนบท โปรดิวเซอร์ ที่ปรึกษา ผู้ออกแบบฉาก และอื่น ๆ 
10. ตัวอย่างการแสดงในรูปแบบภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว หรือภาพอ้างอิง
11. กิจกรรมประกอบการแสดง อาทิ การเสวนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ 
12. กำหนดการทำงานของโครงการฯ 
13. จดหมายรับรองจากบุคลากรในแวดวงศิลปวัฒนธรรม หรือองค์กรทางศิลปวัฒนธรรม
14. ใบสมัคร (เอกสารแนบต่อท้าย) 

ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าโครงการสนับสนุนพื้นที่การแสดงสำหรับศิลปินสาขาศิลปะการแสดงได้ ที่นี่
คำถามที่พบบ่อยดูได้ ที่นี่

ผู้ดูแลโครงการ ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร 02 214 6630 ต่อ 530
(เปิดให้บริการเวลา 9.30 - 18.30 น.ปิดให้บริการวันจันทร์)  

 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com