Loading
 
Activities
archive

นิทรรศการ A Better Future for Bangkok

วันที่ : 20 พฤศจิกายน - 23 พฤศจิกายน 2561
สถานที่: โถง ชั้น L
โดย: Bangkok University International


นิทรรศการการถ่ายภาพครั้งนี้มุ่งเน้นการนำแนวคิดทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับการสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืนและ ส่งเสริมการบริโภคที่รับผิดชอบจากทั้งมุมมองของแต่ละบุคคลและสังคม เพื่อเป้าหมายการพัฒนาขององค์กรการสหประชาชาติ นิทรรศการภาพถ่ายของเรามุ่งเน้นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพมหานครและ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย การปฏิบัติตามแนวคิดอย่างยั่งยืนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน การดำเนินการดังกล่าวช่วยให้สามารถบรรลุแผนการพัฒนาโดยรวมลดต้นทุนด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ สังคมในอนาคตเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและลดความยากจน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
นางสาว ณัฐนรี พุ่มพิพัฒน์
เบอร์โทรติดต่อ 083-155-5905
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร