Loading


“กองบัญชาการกองทัพไทย” ได้จัดทำโครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มีมติให้ความเห็นชอบรับเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพไทย ที่ได้ทำหน้าที่ถวายงานและร่วมเฉลิมพระเกียรติต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการฯ นี้เป็นการบอกเล่าสะท้อนเรื่องราวการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลกองทัพไทยในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมอง แนวความคิด ผ่านผลงานการประกวด  ซึ่งภาพวาดดังกล่าวจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ายิ่ง ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของเหล่าทหารสืบไป 

นิทรรศการประกวดภาพวาดฯ มีผลงานจัดแสดงทั้งหมด 30  ชิ้น แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จำนวน 15 ชิ้น และระดับประชาชนทั่วไป จำนวน 15 ชิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์ประสานงานการประกวดภาพวาด
โทร 02-539-8447 
Facebook: กองบัญชาการกองทัพไทย (Royal Thai Armed Forces)
Website: www.rtarf-social.com

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร