Loading
 
main exhibition 789
archive

ประกาศผลโครงการ EARLY YEARS PROJECT #5 : An Incubating Project for Young Artists

วันที่ : 18 ธันวาคม 2562 - 21 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโครงการ โดย บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)


EARLY YEARS PROJECT #5 : An Incubating Project for Young Artists
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ หัวข้อ  “สุนทรียศาสตร์ กระแสสมัย และสิ่งแวดล้อม ในวันพรุ่งนี้ Tomorrow… Aesthetics, Contemporaries and Environment” 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอประกาศรายชื่อ 8 ศิลปินผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ดังต่อไปนี้

1. ญานุศักดิ์ เนาว์แสง
2. ธนนันท์ ใจสว่าง
3. รณรงค์ บุตรทองแก้ว
4. รัตนกานต์ กาญจนพันธุ์บุญ
5. รัตนา สุจริต
6. สรีนา สัตถาผล
7. สุชน สุจิต
8. อวิกา สมัครสมาน

กรรมการตัดสิน

1. ไมเคิล เชาวนาศัย
2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ประพล คำจิ่ม
3. สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง
5. สุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
6. สืบแสง แสงวชิระภิบาล

โดยใช้เกณฑ์การตัดสินดังต่อไปนี้

1. Potentiality ความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในฐานะศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินอาชีพในอนาคต การแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดการปฏิบัติ รวมถึงการจัดแสดงผลงานที่สามารถนำเสนอความเป็นเอกลักษณ์
2. Relevance การแสดงถึงสมมติฐานที่มีต่อความเป็นศิลปะร่วมสมัย หรือ ความเชื่อมโยงศิลปะต่อสภาพสังคมและความเป็นไปในปัจจุบัน รวมถึงการนำเสนอทักษะรูปแบบและความคิดที่ตอบสนองต่อยุคสมัย ความเข้าใจในการเกิดขึ้นของการตอบสนอง การรับรู้พฤติกรรม ความคิด อิทธิพล และผลกระทบของงานศิลปะในเหตุการณ์ต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากการที่ผลงานมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมสังคมและสาธารณะ
3. Process การแสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ ผลงานที่มีที่มาที่ไปในการสร้างสรรค์ที่เป็นคุณภาพ
4. Criticality / Self-Criticality ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาทางความคิดวิเคราะห์ การมีองค์ประกอบของความคิด การแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงความคิดเข้าสู่ผลงาน รวมถึงคุณสมบัติของศิลปินในการเปิดกว้างให้ผลงานศิลปะสามารถถูกถกเถียงศึกษาวิพากษ์วิจารณ์จากระเบียบวิธีที่หลากหลาย
5. Practicality / Execution การแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในขั้นตอนการทำงานของศิลปิน โดยยึดถือความสมบูรณ์ของกระบวนการทั้งหมดในการสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของความเป็นไปได้จริง ตั้งแต่การเขียนโครงการ การจัดการผลงาน การจัดการกับพื้นที่ เวลา งบประมาณ และการผลิตผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ
6. Commitment การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบทั้งในระหว่างการเข้าร่วมโครงการและในทัศนคติต่อการปฏิบัติงานของตนเอง

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอขอบคุณคณะกรรมการคัดเลือกทุกท่านเป็นอย่างสูง ขอขอบคุณศิลปินทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ และขอแสดงความยินดีกับศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 8 ท่าน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความสนใจจากศิลปินในการส่งผลงานอีกในปีต่อ ๆ ไป

เกี่ยวกับ Early Years Project

โครงการบ่มเพาะศิลปินที่อยู่ในช่วงการทำงานระยะเริ่มต้น โดยใช้รูปแบบการคัดเลือกผลงานจากสาธารณะชนเพื่อเข้าร่วม โดยมีจุดประสงค์ในการผลักดันศิลปินรุ่นใหม่ให้สามารถพัฒนาเส้นทางการทำงานศิลปะทั้งในไทยและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้ตั้งเป้าหมายระยะยาวคือการสร้างฐานสนับสนุนศิลปิน 1 รุ่นในช่วงเวลาหนึ่งผ่านการเปิดโอกาสให้ศิลปินจากหลากหลายพื้นที่และประเภทของผลงานให้ได้เข้ารับการอบรมความรู้ ทักษะ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการเติบโตตามสายอาชีพศิลปิน เนื้อหาของโครงการครอบคลุมตั้งแต่การให้โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การจัดแสดงผลงาน การเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะศิลปิน การมีประสบการณ์แลกเปลี่ยน การพัฒนากระบวนการทำงานและผลงานผ่านการนำเสนอการถูกวิเคราะห์ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์จากมุมมองที่หลากหลาย โดยในท้ายสุดของโครงการคือ การให้ทุนในการเป็นศิลปินพำนัก (Artist Residency) 1 ทุนสนับสนุน และทุนในการเดินทางต่างประเทศ (Mobility Funding) 1 ทุนสนับสนุน และการสร้างเครือข่ายสำหรับศิลปินในแต่ละรุ่นเพื่อเคลื่อนตัวในการทำงานตามสาขาอาชีพ

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 ต่อ 531
อีเมล: earlyyearsproject@gmail.com
Facebook: Early Years Project 

ห้องภาพ

img1img2img3

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร