Loading
 
Activities
archive

ผ้าไทย ไปไหน

วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 - 26 กรกฎาคม 2563
สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
โดย สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นิทรรศการเรื่อง “ผ้าไทย ไปไหน”  มีเนื้อหาสาระจากโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทเรื่องการพัฒนาผ้าไทย ให้แก่อุตสาหกรรมผ้าไทยของประเทศ ตามยุทธศาสตร์กรพัฒนาชาติ 20 ปี ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผ้าไทย คือ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคของบุคคล  ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน และสร้างโครงข่ายการค้าที่เหมาะสมกับสถาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมวัฒนธรรมในการใช้และเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน ทั้งนี้จุดแข็งสำคัญคือ “ทุนทางวัฒนธรรม”

นอกจากนี้ ภายในนิทรรศการยังนำเสนอ ผ้าไทยที่ได้รับการพัฒนาในหลายระดับ เช่น ผ้าไทยที่เกิดจากการทำงานระหว่างนักออกแบบแฟชั่นอาชีพกับกลุ่มทอผ้า ผ้าไทยที่เกิดจากการสนับสนุนในโครงการศิลปาชีพ ผ้าไทยที่ได้รับการพัฒนาจากผู้ประกอบการองค์กรเอกชน เป็นต้น เพื่อจะแสดงให้เห็นว่า ผ้าไทย ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมของชาติ ได้รับการพัฒนาจนเป็นผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณปัญญา เลิศสุขประเสริฐ
โทร 02 - 2187495 และ 085-0211837

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร