Loading
Special project
archive

กิจกรรมเสวนา “หวัง / สิ้นหวัง ของพื้นที่ศิลปะในประเทศไทย”

วันที่ : 03 ธันวาคม 2563
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา 15.00 - 17.00 น.


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กรพันธมิตร นำเสนอกิจกรรมเสวนา “หวัง / สิ้นหวัง ของพื้นที่ศิลปะในประเทศไทย” ชวนผู้เกี่ยวข้องในแวดวงศิลปะร่วมสมัยมาสนทนาแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์และคุณค่าของแวดวงศิลปะในปัจจุบัน โดยเฉพาะประเด็นสำคัญของการมีพื้นที่ศิลปะในประเทศไทย การบริหารการจัดการพื้นที่ศิลปะ ศิลปะมีส่วนช่วยสร้างประเทศและสังคมได้อย่างไร รวมถึงประโยชน์ของการมีพื้นที่สาธารณะในรูปแบบหอศิลป์และการมีพื้นที่ทางศิลปะของประเทศไทย ภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรมแค่ไหน อย่างไร 
 
เนื่องในโอกาสที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปมาตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2551 จวบจนปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 12 ปี ภายใต้การบริหารงานโดยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในวาระนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดพื้นที่เพื่อทบทวน สนทนาแลกเปลี่ยนถึงพัฒนาการและคุณค่าของแวดวงศิลปะในปัจจุบันในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำข้อมูลไปเสริมการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

ดำเนินรายการโดย ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์

วิทยากร:คุณอาทิตย์ ประสาทกุล - นักการทูต กระทรวงการต่างประเทศ และนักสะสมงานศิลปะ
ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเคยประจำการในประเทศเคนยา (2554 - 2556) และประเทศโมซัมบิก (2559 - 2562) ภูมิภาคแอฟริกา เป็นนักสะสมงานศิลปะ โดยเฉพาะศิลปะประเภทคนนอก (outsider art) นอกจากนี้ อาทิตย์ยังมีผลงานในฐานะนักเขียน เจ้าของผลงาน OUT IN AFRICA ที่เล่าถึงประสบการณ์การทำงานร่วมกับคนในท้องถิ่น 3 ปีในเคนยาคุณโนริฮิโกะ โยชิโอกะ - ผู้อำนวยการบริหาร เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 เพื่อดำเนินกิจกรรมอันหลากหลายทางด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นสถาบันที่อุทิศให้กับการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมทั่วโลกคุณชลิดา เอื้อบำรุงจิต - ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
จากความชอบดูหนัง เรียนสาขาภาพยนตร์ และ Film Archive และเดินบนเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์มาโดยตลอด และในความจำกัดของบุคลากรและทุน ยังคงมุ่งมั่นสร้างระบบข้อมูล ระบบการจัดการและระบบการจัดเก็บงานที่ได้มาตรฐาน พร้อมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้มุ่งมั่นในการทำงานจัดเก็บภาพยนตร์เพื่อให้รุ่นหลังได้ใช้ค้นคว้าต่อไป ​ดร.วิภาช ภูริชานนท์ - อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นภัณฑารักษ์อิสระ โครงการที่ผ่านมาของเขา อาทิเช่น ' Kamin Lertchaiprasert: 31st Century Museum of Contemporary Spirit' (Chicago, 2011),  Thailand Biennale (Krabi, 2018), 'Concept. Context. Contestation.' (Bangkok, Yogjakarta, Hanoi, Yangon, 2013 - 2019) และได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมภัณฑารักษ์เทศกาลศิลปะนานาชาติครั้งที่ 6 Singapore Biennale 2019: Every Step in the Right Direction

ร่วมให้ข้อคิดเห็นโดย:
วีรพร นิติประภา - นักเขียน
ธีระวัฒน์ มุลวิไล - ผู้ร่วมก่อตั้ง B-Floor
ลักขณา คุณาวิชยานนท์ - ภัณฑารักษ์
รศ.ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ - ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ มิวเซียมสยาม

ร่วมจัดโดย:
PARs
Museum Siam
Happening
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอภาพยนตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-2146630 - 8 ต่อ 526
Email: artsnetwork@bacc.or.th

 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร