Loading

bacc e-archive

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #3 : “พื้นที่สร้างสรรค์กับงานศิลปศึกษา Creative Space + Art Education”

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #3 : “พื้นที่สร้างสรรค์กับงานศิลปศึกษา  Creative Space + Art Education”01EXH-01-2016-03-DOC-04-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2016-03-DOC-04

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร” : Artist Forum #3 : “พื้นที่สร้างสรรค์กับงานศิลปศึกษา Creative Space + Art Education”

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

11-01-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2016

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions, education

ประเภทของกิจกรรม

Lectures

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

กระทรวงวัฒนธรรม

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครม, หอศิลป์ซาทชิ, บริษัท พรูเดนเชียลประกันชีวิต จำกัด และพาราลเลล คอนเทมโพรารี่ อาร์ต

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 20 สิงหาคม 2559
สถานที่: ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
Artist Forum #3 : “พื้นที่สร้างสรรค์กับงานศิลปศึกษา Creative Space + Art Education” กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ นำเนื้อหาจากนิทรรศการและทำให้เหมาะกับสมกับอายุของคนในแต่ละช่วงวัยและลักษณะการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการศึกษานิทรรศการมุ่งเน้นให้เกิดการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มผู้เข้าร่วม และมีหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเลือกได้ตามความสนใจและเหมาะสม นอกจากบุคคลทั่วไปแล้วยังมีลักษณะกิจกรรมที่เน้นผู้เข้าร่วมที่เป็นกลุ่มเฉพาะ เด็กในช่วงอายุต่างๆ ผู้สูงอายุ นักศึกษาศิลปะที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกหรือบุคคลทั่วไป นอกจากความเข้าใจและความรู้ที่ได้รับ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการดูงานและความสนุกสนานยังเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือสร้างประสบการณ์ในพื้นที่นิทรรศการ

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

การบรรยายโดย:
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา
3. ดร.สมพร สามทองกล่ำ
4. ครูอรทัย ผลดี
5. ครูกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
6. Is an Artist
ผู้ดำเนินรายการ: อนิวัฒน์ ทองสีดา
เกี่ยวกับวิทยากร:
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์และศิลปินที่ใช้เวลาวันหยุดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปิน และสอนศิลปะเด็ก
ดร.อภิชาติ ที่ปรึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Thailand Eye เริ่มจาก Train the trainers ที่มีผู้เชี่ยวชาญจากบริติช เคานซิล สิงคโปร์ มาจัดอบรมให้กับครูผู้ที่จะถ่ายทอดในกิจกรรม Workshop ต่อไป ดร.อภิชาติและทีม เป็นผู้อบรมให้กับครูและผู้ที่สนใจใช้ศิลปะเป็นสื่อในการเรียนการสอน หรือบูรณาการวิชาศิลปะเข้ากับวิชาอื่นๆ โดยมีผู้เข้าร่วมในรอบภาษาไทยจำนวน 45 คน และ Master Class กิจกรรมที่นักเรียนมาทำกิจกรรมบนชั้นนิทรรศการจำนวน 250 คน บนนิทรรศการ Thailand Eye
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง อาจารย์ ศิลปิน และผู้ริเริ่มทีมนำชมในนิทรรศการแรกของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยเห็นถึงความสำคัญของผู้นำชมที่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานศิลปะและยังสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการได้
3. ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) นอกจากหลักสูตรแกนกลางแล้ว สพฐ. ยังทำศูนย์ศิลปะในจังหวัดต่างๆ เช่น โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย โรงเรียนเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น
4. ครูอรทัย ผลดี ประธานชมรมครูศิลปะกรุงเทพมหานคร ที่ใช้กระบวนการอื่นๆร่วมกับการสอนวิชาศิลปะ เช่น ร้องเพลงก่อนที่จะทำงานศิลปะ และครูอรทัยยังมีวิธีการสอนศิลปะที่มีความหลากหลาย
5. ครูกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ จบการศึกษาปริญญาโท สาขา Intercultural Communication คุณครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ใช้การบูรณาการวิชาต่างๆเข้าร่วมกับการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างน่าสนใจ
6. Is an Artist กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจการใช้ศิลปะในการทำกิจกรรมกับเด็กที่มีความหลากหลาย “เพราะเราเชื่อว่าศิลปะช่วยรักษา เยียวยา และเป็นเพื่อนที่ดี ทุกคนล้วนมีเรื่องราวเบื้องหลังเรื่องราว ทุกคนล้วนต้องการเพื่อน และคนรับฟัง ไม่มีใครสมควรที่จะถูกทิ้งให้เดียวดายไม่ว่าจะเหตุผลใด หวังว่าศิลปะจะช่วยคุณ เขา และฉันไม่ให้ต้องอยู่เพียง

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

หมายเหตุ

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร”
หน้าประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “ไทยเนตร”Artist Forum #3 : “พื้นที่สร้างสรรค์กับงานศิลปศึกษา Creative Space + Art Education”

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

Artist Forum

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ, ศิลปกรรม--การศึกษาและการสอน

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com