Loading

bacc e-archive

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯ

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯกิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯ

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2016-09-IMG-03

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453 - Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯ

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

11-01-2018

ศิลปน

ไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2016

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions, education

ประเภทของกิจกรรม

Gallery Tours

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

14 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 30 ตุลาคม 2559
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯ : นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯนำเสนอภาพถ่ายโบราณในช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2403-2453 หรือช่วงปลายรัชกาลที่ 4 จนถึงรัชกาลที่ 5 ถือเป็นชุดภาพยุคแรกที่ถูกบันทึกไว้โดยช่างภาพชาวต่างประเทศที่เดินทางและพำนักในกรุงสยาม มีทั้งภาพบุคคล ภาพเหตุการณ์ สถานที่ วิถีชีวิต ราชพิธี ประเพณี รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นยุคสมัยที่สยามต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลสืบเนื่องจากอิทธิพลหลายประการจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้เกิดการปรับตัวทั้งทางอารยะและวัฒนธรรมรวมถึงการเข้ามาของอิทธิพลทางตะวันตก การถ่ายภาพและภาพถ่ายคือผลพวงจากวิทยาการในช่วงเวลานั้น เป็นบทบันทึกที่ทำให้เห็นปรากฏการณ์และเหตุการณ์ แสดงให้เห็นถึงทัศนะและความเป็นไปของสยามตามช่วงเวลาในอดีต ภาพที่นำเสนอผ่านนิทรรศการครั้งนี้นั้นจึงเป็นเหมือนเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์ที่รอการตีความและเล่าขาน

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

นำชมและบรรยายโดย: คุณโกศล ตี่นาสวน, คุณภัทรพล เปี้ยวนิ่ม, คุณสวพล สุวณิช
ดำเนินรายการโดย: คุณไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์ (ภัณฑารักษ์)

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

หมายเหตุ

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉายาลักษณ์สยามระลึกอดีตมองปัจจุบันภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 – 2453 Unseen Siam Early Photography 1860 – 1910 Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯ
หน้าประชาสัมพันธ์ : Special Tour : เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยามฯ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

Special Tour

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, การถ่ายภาพ, ภาพถ่าย

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร