Loading

bacc e-archive

นิทรรศการ สามสายลายเส้น

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

นิทรรศการ สามสายลายเส้น01ANE-08-2016-03-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01ANE-08-2016-03-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการ สามสายลายเส้น

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

26-02-2018

ศิลปน

ชวน หลีกภัย

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2016

ประเภทของคอลเลคชั่น

arts network exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

arts network exhibitions

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร

ประวัติ ชวน หลีกภัย
ชวน หลีกภัย เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2481 ที่อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สำเร็จการศึกษา โรงเรียนศิลปศึกษา แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาลัยช่างศิลป์ในปัจจุบัน) และสำเร็จการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2505 ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรกเมื่อปี พ.ศ.2535 และสมัยที่สองเมื่อปี พ.ศ.2540 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ และใช้เวลาเขียนภาพสเก็ตซ์เป็นงานอดิเรก เมื่อมีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ
จักรพันธุ์ โปษยกฤต
ประวัติ จักรพันธุ์ โปษยกฤต
จักรพันธุ์ โปษยกฤต เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2486 ที่กรุงเทพมหานคร ระยะแรกเข้าศึกษาที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับปริญญา ศบ. (จิตรกรรม) เมื่อปี พ.ศ.2511 และได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ.2543 อาจารย์จักพันธุ์ เป็นศิลปินอิสระที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมทั้งแบบไทยประเพณีและศิลปะร่วมสมัย ปัจจุบันได้ก่อตั้งมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต จัดทำโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ จัดสร้างโรงละครหุ่นกระบอก และใช้เวลาว่างเขียนภาพลายเส้นสเก็ตซ์ของสถานที่ต่างๆ ที่ประทับใจ
นิธิ สถาปิตานนท์
ประวัติ นิธิ สถาปิตานนท์
นิธิ สถาปิตานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2490 ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2516 และได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) เมื่อปี พ.ศ.2545 คุณนิธิ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท สถาปนิก 49 และเกษียณจากการประกอบวิชาชีพเมื่อปี พ.ศ.2555 ปัจจุบันใช้เวลาว่างเขียนหนังสือและเขียนภาพลายเส้นสเก็ตซ์เป็นงานอดิเรก

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 08 เมษายน - 29 พฤษภาคม 2559
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายเครือข่ายศิลปะ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, จิตรกรรม, ประติมากรรม

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร