Loading

main exhibition 789
archive

นิทรรศการ "ดิน น้ำ ป่า ฟ้า" แรงบันดาลใจจากพ่อ

วันที่ : 09 สิงหาคม 2560 - 12 พฤศจิกายน 2560
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


ภัณฑารักษ์รับเชิญ
ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที   
อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ     
อภิศักดิ์  สนจด                 
 
ผลงานในนิทรรศการ
 
ศิลปิน 
อำมฤทธิ์  ชูสุวรรณ, บุญกว้าง นนท์เจริญ, โชคชัย ตักโพธิ์, อินสนธิ์  วงค์สาม, เจด็จ ทองเฟื่อง, เกษศักดา วิมลทรง, ครองศักดิ์ จุฬามรกต, นรเศรษฐ์  ไวศยกุล,
ภาณุ อุดมเพทายกุล, พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก, ประสาท นิรันดรประเสริฐ, ประสิทธิ์  วิชายะ, รณภพ  เตชะวงค์, เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล, ศิริเดช แม้นอิ่ม, ธวัชชัย หอมทอง, วสันต์  สิทธิเขตต์, วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร, วิทยา จันมา, วรวิทย์ แก้วศรีนวม, ญาณวิทย์ กุญแจทอง
 
ผู้นำชุมชน
พระสมคิด จารณธัมโม, ประยงค์ รณรงค์, เสถียร  ใจคำ
 
วาดภาพประกอบ
เพียงพอ ศุภมาตย์, ประวิทย์  มงคลเนาวรัตน์, เชิดศักดิ์ เม้ยขันหมาก
 
ภาพถ่าย
ชาญพิชิต พงศ์ทองสำราญ, ประดิชญา สิงหราช
 
นักออกแบบ
สิงห์ อินทรชูโต และทีมงาน, ศูนย์สร้างสรรค์ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
นิทานแผ่นดิน งานนิเวศศิลป์
อำมฤทธิ์  ชูสุวรรณ/ กมล ทัศนาญชลี/ นภดล วิรุฬชาตะพันธ์/ ไพโรจน์  วังบอน
ปัญญา วิจินธนสาร/ สาครินทร์ เครืออ่อน/ สุริยา นามวงศ์/ ทวี รัชนีกร/ ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
 
การแสดงสดและงานจัดวาง
จิตติมา ผลเสวก / จักรกริช   ฉิมนอก/ ภัทรี ฉิมนอก/ สาธิต รักษาศรี
วิชชุกร ตั้งไพบูลย์/ วิชัย  จันทวาโร
 
บทความ
นฤมล อรุโณทัย, วีระพันธุ์  ชินวัตร
 
โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ 
Smart Cities-Clean Energy  
โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานร่วมกับ มูลนิธิอาคารเขียวไทย
 
 
45 ศิลปิน 90 ผลงาน เพื่อน้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน กับนิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า ฟ้า” แรงบันดาลใจจากพ่อ
 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชมนิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า ฟ้า” แรงบันดาลใจจากพ่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
นิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า ฟ้า” แรงบันดาลใจจากพ่อ เป็นนิทรรศการที่นำเสนอการตีความ เพื่อการศึกษา สืบสาน ส่งมอบพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้แก่เด็ก เยาวชน และพสกนิกรของท่านให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
 
นิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า ฟ้า” แรงบันดาลใจจากพ่อ โดยภัณฑารักษ์รับเชิญ คุณฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คุณอภิศักดิ์  สนจด จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม-12 พฤศจิกายน 2560 ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 

หมายเหตุ : กรุณาฝากกระเป๋าที่มีขนาดเกิน A4 ก่อนเข้าชมนิทรรศการที่เคาน์เตอร์ ชั้น 5

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร