Loading
main exhibition 789
archive

CROSSING THE DATELINE (ขยายเวลาจัดแสดง)

วันที่ : 16 มีนาคม 2560 - 30 กรกฎาคม 2560
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนหลัก บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนโครงการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไอ คิว แล็บ, Mondriaan Fund และ The Pollock-Krasner Foundation, Inc.
พิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 18.30 น. (กิจกรรม Artist Talk เวลา 15.30 - 17.30 น.)

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกลุ่มศิลปินรุ่นกลางนำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยข้ามผ่านขอบเขตของพื้นที่ เวลาและวัฒนธรรม เพื่อท้าทายประสบการณ์การรับรู้ของผู้ชม
 
ในแนวคิดของเวลาและการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารที่เดินทางด้วยความเร็ว 920 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมงเวลาจะช้าลงทั้งหมด 10 นาโนวินาที (เทียบกับกรอบอ้างอิงเฉื่อย) การยืดหดของเวลาเกิดขึ้นจริงในชีวิตของทุกคนโดยเฉพาะการยืดหดของเวลาที่มีความสัมพันธ์กับเวลาในความรู้สึกซึ่งการรับรู้เวลาของคนในสังคมปัจจุบันเกิดผิดเพี้ยนจากผลของการรับรู้ที่ถูกสร้างและถูกบิดเบือนจากระบบของการสื่อสารต่างๆในปัจจุบันการตีความสิ่งต่างๆจึงถูกเปลี่ยนแปลงไปจากพื้นฐานของความเป็นจริงนำไปสู่ความเป็นอิสระในการสร้างความหมายของแต่ละคนขึ้นมาทำให้เกิดระบบของการตรวจสอบความจริง ที่ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างความจริง-ความลวงเวลาจริง-เวลาเสมือนโลกจริง-โลกเสมือนให้เกิดขึ้นการก้าวข้ามระบบของเวลาระบบของการรับรู้ระบบของความเชื่อจนไปถึงระบบของสังคมอาจเป็นสิ่งจำเป็นในการทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นการข้ามผ่านเวลาได้สร้างสถานะก่อน-หลังเก่า-ใหม่เหมือน-ไม่เหมือนเชื่อ-ไม่เชื่อ และระหว่างการข้ามผ่านสภาวะตรงกลาง สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือความรู้สึกก้ำกึ่งระหว่างการยอมรับหรือความขัดแย้งกับสิ่งที่เข้าใจ
 
นิทรรศการครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มศิลปินไทยและต่างประเทศ 9 คน และศิลปินร่วมอีก 1 คน ที่มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตและศิลปะ ณ โครงการศิลปินพำนักเวอร์มอน์ สตูดิโอ เซ็นเตอร์ รัฐเวอร์มอนต์ ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเกิดความคิดที่ต้องการนำเสนอบทสนทนาข้ามวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน ผ่านผลงานศิลปะรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ภาพถ่าย วาดเส้น สื่อผสม ศิลปะจัดวาง ศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์ และวิดีโอจัดวาง เป็นต้น
 
ศิลปิน: แครอล เฮพเพอร์ (สหรัฐอเมริกา), เนเลกา เบลเจนส์ (เนเธอร์แลนด์ / สหรัฐอเมริกา), เฮ็ดวิก บรูคเคริท (เบลเยี่ยม / สหรัฐอเมริกา), ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ (ไทย), พศุตม์ กรรณรัตนสูตร (ไทย), คมสัน หนูเขียว (ไทย), บุศยมาศ นันทวัน (ไทย), ภานุ สรวยสุวรรณ (ไทย), และ ปิติวรรธน์ สมไทย ร่วมกับ วนิดา พรสมบัติไพบูลย์ (ไทย)
 
ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ปิติวรรธน์ สมไทย

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 214 6630 โทรสาร 02 214 6639

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6img7img8img9img10img11img12img13img14img15img16img17img18img19img20img21img22img23img24img25img26

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร