Loading

special exhibitions
archive

นิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาติ

วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2556 - 03 มกราคม 2557
สถานที่: ผนังโค้งชั้น 3, 4, 5

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC Photo: Picture Perfect Photographic Series
นิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ
ตอนที่ 2: เหนือธรรมชาติ
 
ซีรีย์สมบูรณ์แบบ : ในยุคสมัยปัจจุบัน การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยาก แต่การมองเห็นมุมในภาพถ่ายที่สื่อความหมายหลากหลายมิติ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย นิทรรศการซีรีย์สมบูรณ์แบบ นำเสนอประเด็นพื้นฐานเกี่ยวกับมุมแห่งการมองที่แฝงอยู่ในหลากชั้นความหมายของภาพ
 
“Picture Perfect” หรือ “ภาพสมบูรณ์แบบ” เป็นคำติดปากเพื่อใช้อธิบายถึงภาพลักษณ์แห่งความไร้ที่ติ ความหมายของภาพสมบูรณ์แบบ ถึงจะตีความได้หลากหลายและแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่หัวใจของการสร้างภาพไม่ได้ไปไกลจากยุคสมัยก่อน ที่ภาษาของภาพพูดถึงการให้คุณค่าชีวิต แสดงออกถึงอุดมคติของความงาม สื่อตัวอย่างของความสัมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องค่านิยมตามที่ควรเป็น 'ภาพถ่ายแห่งความสมบูรณ์แบบ' เป็นอุดมคติของภาพที่เป็นตัวแทนความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างเราและภาพ ภาพแต่งงาน ภาพติดบัตร ภาพหลายๆ ภาพที่ถูกถ่ายในชีวิตของเราพูดถึงความปรารถนาในภาพลักษณ์ที่สื่อถึงความต้องการในอุดมคติของชีวิตที่ดำเนินไปพร้อมกับเงื่อนไขความเป็นจริงต่างๆ 
 
นิทรรศการภาพถ่ายซีรีย์ “สมบูรณ์แบบ” เป็นนิทรรศการที่เปิดพื้นที่เพื่อวิถีแห่งการมองโลกผ่านภาพถ่าย นำเสนอทางเลือกในความเชื่อเกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบของภาพ ที่ถูกอธิบายด้วยความซับซ้อนของโลก ความละเอียดอ่อน ความลึกลับและความบริสุทธิ์ที่หลบซ่อนอยู่ในความเป็นจริง หรือธรรมชาติอันไม่สมบูรณ์แบบของชีวิต โดย 'supernatural : เหนือธรรมชาติ' เป็นนิทรรศการครั้งที่ 2 นำเสนอภาพถ่ายเพื่อการค้นหาชั้นความหมาย สร้างความเข้าใจในการมองที่เกินพื้นผิวของภาพถ่าย 

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ชล เจนประภาพันธ์
 
ศิลปิน:
ปิยทัต เหมทัต
วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์
ณัฐพาส จิระสถิตย์วรกุล 
 
ออกแบบกราฟฟิกโดย โตคิณ ทีฆานันท์
 
โครงการริเริ่มและดำเนินงานโดย 
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
สอบถามรายละเอียด
ฝ่ายการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02 214 6630 โทรสาร 02 214 6639

 

กิจกรรมระหว่างนิทรรศการ

ภาพถ่ายบนเส้นทางทัศนศิลป์: จากจุดเริ่มต้นสู่พัฒนาการทางสุนทรียะ และแนวคิดอันหลากหลายของการถ่ายภาพในโลกศิลปะ
ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 เวลา 13:30 น. – 16:00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

ผู้ร่วมเสวนา: ภูมิกมล ผดุงรัตน์, วรเทพ อรรคบุตร
ผู้ดำเนินรายการ: ชล เจนประภาพันธ์

ห้องภาพ

NO GALLERY

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร