bacc note

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ด้วยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหา 

เปิดรับสมัครโครงการสื่อศิลปะสังคมเมือง หัวข้องาน: การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์ (Emotional Transitions)

03 ส.ค. - 15 ก.ย. 2560

นิทรรศการ แตกต่าง เหมือนกัน

02 ก.ย. - 01 ต.ค. 2560

People’s Gallery P1-p2, ชั้น 2

นิทรรศการ ไวยากรณ์ของเหล่าวันและคืน

01 ก.ย. - 01 ต.ค. 2560

People’s Gallery P3, ชั้น 2

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

01 ก.ย. - 15 ต.ค. 2560

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรสุดยอดผลงานนักศึกษา ครั้งที่ 1

04 ต.ค. - 06 ต.ค. 2560

ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5