bacc note

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

  เนื่องด้วยในเดือนตุลาคม 2560 เป็นห้วงเวลาแห่งความเสียใจของปวงชนชาวไทย กอปรกับเป็นเดือนที่มีวันหยุดจำนวนมากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จึงเห็นควรขยายเว 

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

01 ก.ย. - 30 พ.ย. 2560

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

EARLY YEARS PROJECT #2

01 ธ.ค. - 11 มี.ค. 2561

ห้องนิทรรศการชั้น 7

นิทรรศการ Gen(why?)express(ions)

03 พ.ย. - 26 พ.ย. 2560

People’s Gallery ชั้น 2

นิทรรศการ “เข้าไม้-เข้าใหม่”

03 พ.ย. - 26 พ.ย. 2560

People’s Gallery ชั้น 2

มูลนิธิเพื่อนศิลปะจัดงานมหกรรมการเต้นนานาชาติครั้งที่ 17

23 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2560

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร