bacc note

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้เช่าพื้นที่ร้าน artHUB@bacc

มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีความประสงค์ที่จะเปิดให้เช่าพื้นที่ร้านอาหาร ในอาคารที่ชั้น 2 จำนวน 1 ห้อง   โดยผู้ที่สนใจจัดทำ Proposal เพื่อรับการพิจารณา (สามารถดูรายละเอียด 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้เช่าพื้นที่ร้าน artHUB@bacc

01 ก.ค. - 31 ส.ค. 2560

นิทรรศการวิถีแห่งสตรี

03 ส.ค. - 27 ส.ค. 2560

People’s Gallery P1-P2, ชั้น 2

นิทรรศการ Gardens of Eden: Paintings from a New Dimension

03 ส.ค. - 27 ส.ค. 2560

People’s Gallery P3, ชั้น 2

เปิดรับสมัครโครงการสื่อศิลปะสังคมเมือง หัวข้องาน: การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์ (Emotional Transitions)

03 ส.ค. - 15 ก.ย. 2560

นิทรรศการศิลปกรรม “หนังสือศิลปิน : ความรู้จากภายใน - สู่ – ภายนอก”

22 ส.ค. - 10 ก.ย. 2560

โถง ชั้น 1