American Arts Incubator on River Health หากสายน้ำมีชีวิต

02 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2560

ชั้น 5 และ ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

นิทรรศการ “The other day เมื่อวันก่อนนี้”

04 พ.ค. - 28 พ.ค. 2560

People's Gallery P1-P2, ชั้น 2

นิทรรศการ 100 MASKS

04 พ.ค. - 28 พ.ค. 2560

People's Gallery P3, ชั้น 2

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ละครนิทาน เรื่อง กล่องสุดถนอม

27 พ.ค. 2560

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

กิจกรรมนิทรรศการ รยางค์สัมพันธ์

08 เม.ย. - 02 ก.ค. 2560