สื่อมวลชน กรุณาติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โทร. 02 2146630-8 # 501
email - pr@bacc.or.th

ที่อยู่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330