คณะกรรมการ

คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (2556-2557)


นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง

รองประธานกรรมการ

นายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที

กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ

นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ

กรรมการมูลนิธิ

นางชฎาทิพ จูตระกูล

กรรมการมูลนิธิ

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการมูลนิธิ

นายศุภชัย เจียรวนนท์

กรรมการมูลนิธิ

ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์

กรรมการมูลนิธิ

นายเพชร โอสถานุเคราะห์

กรรมการมูลนิธิ

นายภราเดช พยัฆวิเชียร

กรรมการมูลนิธิ

นายจุมพล อภิสุข

กรรมการมูลนิธิ

 

 

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (2556-2557)

 

นายสรรเสริญ มิลินทสูต 

ประธานกรรมการบริหาร

นายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที  

กรรมการบริหาร 

นายสุภัทร์ วนกำจร   

กรรมการบริหาร 

นายมานิต ศรีวานิชภูมิ  

กรรมการบริหาร 

นายธวัชชัย สมคง   

กรรมการบริหาร 

นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร   

กรรมการบริหาร 

นายจักรพันธ์ วิลาสินีกุล   

กรรมการบริหาร 

นางลักขณา  คุณาวิชยานนท์

เลขานุการและกรรมการบริหาร

 

 


คณะกรรมการที่ปรึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (2556-2557)

 

ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ บริพัตร                           

ประธานกรรมการที่ปรึกษา

นายอมร กิจเชวงกุล

รองประธานกรรมการที่ปรึกษา

นางนินนาท ชลิตานนท์ 

รองประธานกรรมการที่ปรึกษา

นายมานิต เตชอภิโชค  

รองประธานกรรมการที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการกองวัฒนธรรม

กรรมการที่ปรึกษาและเลขานุการ