Loading

ร่วมงานกับเรา

 
1. ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ฝึกงาน โสตทัศนูปกรณ์" (ช่างภาพ) 1 ตำแหน่ง
ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ลักษณะงาน : ฝึกงาน

คุณสมบัติ
- เพศชาย - หญิง 
- การศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เบื้องต้นในระบบปฏิบัติงานการถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
- สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอได้
- วุฒิภาวะและมนุษยสัมพันธ์ดี
- นำ Laptop / Notebook มาเอง
 
รายละเอียดของงาน:
1.ถ่ายภาพนิ่งนิทรรศการและกิจกรรม ความเคลื่อนไหวต่างๆ ในหอศิลปฯ และนอกสถานที่
2.ถ่ายภาพวิดีทัศน์กิจกรรมที่เกิดขึ้นในหอศิลปกรุงเทพฯ และกิจกรรมนอกสถานที่
3.ตัดต่อวิดีทัศน์ให้เหมาะสมกับการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ
5.ตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้พร้อมใช้งานเสมอ2. ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ต้อนรับ" 1 ตำแหน่ง
ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน : งานประจำ

คุณสมบัติ
 - ไม่จำกัดเพศ  อายุไม่เกิน 30 ปี 
 - ปวส. - ปริญญาตรี
 - บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ ทำงานภายใต้สถานการณ์ที่กดดันได้ดี
 - มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (หากสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 - มีใจรักในงานบริการ
 - มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

รายละเอียดของงาน:
1. ดูแลรับผิดชอบ รับโทรศัพท์ โอนสายไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตอบคำถามข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการ สำนักงาน หรือส่วนงานบริการต่างๆ ภายในหอศิลปกรุงเทพฯ 
2. แนะนำให้บริการแก่ผู้เข้าใช้บริการภายในหอศิลป
3. ดูแลความเรียบร้อยส่วนงานบริการให้มีบรรยากาศที่ดี
4. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  3.ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการศึกษา" (Senior Officer in Education) 1 ตำแหน่ง 
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน : งานประจำ

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาในระดับ ป.โท (หรือสูงกว่า) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา พิพิธภัณฑ์ศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมการศึกษา 
- มีใจรักทำงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาและศิลปะ
- มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติเปิดกว้าง มีความยืดหยุ่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการบริหารจัดการเวลา มีระบบในการทำงานที่ดี
- มีวิจารณญาณในการตัดสินใจที่ดี สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
- มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ระดับดีมาก  
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 4. ตำแหน่ง "ผู้จัดการนิทรรศการ" (Project Manager) 1 ตำแหน่ง 
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน : ระยะเวลาการทำงานตามเวลาโครงการ (Project based)

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวกับศิลปะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีใจรักในการทำงานเกี่ยวกับศิลปะ 
- มีประสบการณ์ในการทำงานจัดการโครงการหรือกิจกรรมอย่างน้อย 3 โครงการ
- มีทักษะในการสื่อสาร มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยืดหยุ่น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีทักษะในการบริหารจัดการเวลา และมีระบบในการทำงานที่ดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีวิจารณญาณในการตัดสินใจที่ดี และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 
รายละเอียดของงาน:
เป็นผู้จัดการการผลิตนิทรรศการหรือโครงการ รวมทั้งการประสานงานต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ :
    - ดูแลและจัดการโครงการและรายละเอียดของงานนิทรรศการ โดยประสานงานกับภัณฑารักษ์ของโครงการ
      และหัวหน้าฝ่ายนิทรรศการ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
    - ประสานงานด้านเนื้อหาโครงการเกี่ยวกับนิทรรศการ
    - ประสานงานกับศิลปินตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะในนิทรรศการ
    - ประสานงานเกี่ยวกับการนำงานศิลปะมาจัดแสดง จัดทำเอกสารขอยืมผลงาน และเอกสารขนส่งประกันภัย
    - ประสานงานกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องตามแขนงงานต่าง ๆ ในการผลิตนิทรรศการ
    - ประสานงานข้อมูลนิทรรศการ โดยทำงานร่วมกับภัณฑารักษ์และผู้ค้นคว้าข้อมูลนิทรรศการ
    - ประสานงานกับผู้ผลิตเนื้อหาในนิทรรศการ เช่น ผู้เขียนบทความ ผู้ตรวจเนื้อหา ผู้แปลบทความ
    - ประสานงานกับฝ่ายออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในการพัฒนาภาพลักษณ์และสื่อประกอบนิทรรศการ
    - ประสานงานกับฝ่ายการศึกษาและกิจกรรมในการจัดหาเนื้อหาเพื่อวางแผนกิจกรรม
    - จัดเตรียมข้อมูลในการประเมินผลนิทรรศการและกิจกรรม
    - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดเก็บเนื้อหาเกี่ยวกับนิทรรศการ (Exhibition Archive)
 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล สำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 6
วันอังคาร – วันเสาร์  เวลา 10.00 - 18.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 524, 501

ส่งเอกสารการสมัครงานที่  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เลขที่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร