Loading

ร่วมงานกับเรา

 
1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง 
ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมานคร 
ลักษณะงาน : งานประจำ

คุณสมบัติ
1. เพศชาย - หญิง  
2. วุฒิ – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง และหากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ทักษะภาษาไทยและอังกฤษดี
3. มีทักษะในการบริหารจัดการลำดับความสำคัญของงาน
4. มีความคิดสร้างสรรค์ 
5. วุฒิภาวะและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร 
6. ทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 

2. ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการศึกษา" (Senior Officer in Education) 1 ตำแหน่ง 
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมานคร
ลักษณะงาน : งานประจำ

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาในระดับ ป.โท (หรือสูงกว่า) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา พิพิธภัณฑ์ศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมการศึกษา 
- มีใจรักทำงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาและศิลปะ
- มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติเปิดกว้าง มีความยืดหยุ่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการบริหารจัดการเวลา มีระบบในการทำงานที่ดี
- มีวิจารณญาณในการตัดสินใจที่ดี สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
- มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ระดับดีมาก  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล สำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 6
วันอังคาร – วันเสาร์  เวลา 10.00 - 18.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 524, 501

ส่งเอกสารการสมัครงานที่  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เลขที่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร