Loading

ร่วมงานกับเรา

 
1.ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ฝึกงาน โสตทัศนูปกรณ์" (ช่างภาพ) 1 ตำแหน่ง
ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ลักษณะงาน : ฝึกงาน

คุณสมบัติ
- เพศชาย - หญิง 
- การศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เบื้องต้นในระบบปฏิบัติงานการถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
- สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอได้
- วุฒิภาวะและมนุษยสัมพันธ์ดี
- นำ Laptop/ Notebook มาเอง
 
รายละเอียดของงาน:
1.ถ่ายภาพนิ่งนิทรรศการและกิจกรรม ความเคลื่อนไหวต่างๆ ในหอศิลปฯ และนอกสถานที่
2.ถ่ายภาพวิดีทัศน์กิจกรรมที่เกิดขึ้นในหอศิลปกรุงเทพฯ และกิจกรรมนอกสถานที่
3.ตัดต่อวิดีทัศน์ให้เหมาะสมกับการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ
5.ตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้พร้อมใช้งานเสมอ
2.ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่การเงิน" 1 ตำแหน่ง
ฝ่ายบัญชีและการเงิน หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ลักษณะงาน : งานประจำ
 
คุณสมบัติ    
 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือบริหารทั่วไป  
 - อายุ27-40 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ในตำแหน่งนี้ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - รู้เรื่องเกี่ยวกับระเบียบการเงิน การบัญชี ภาษี
 - ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานพื้นฐาน(MS Word/Excel)ได้ดี
 - ยิ้มแย้มแจ่มใส มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

รายละเอียดของงาน:
1. รับ-จ่ายเงิน ทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่าย และรายงานการเงินประเภทต่างๆ
2. ดูแล จัดเก็บเงินรายได้นำเข้าธนาคาร ทำรายงานการจัดเก็บและรายงานการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ
3. จัดทำเช็ค รายงานการจ่ายเช็คและทะเบียนรับจ่ายเช็ค และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. ทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งสรรพากร 
5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3.ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ประสานงาน" 1 ตำแหน่ง
ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน : งานประจำ

คุณสมบัติ
 - ปริญญาตรีทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกสาขา (หรือจะจบการศึกษาในภาคการศึกษานี้)
 - เพศหญิง อายุ 20-25 ปี
 - มีประสบการณ์ประสานงาน/จัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
 - ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานพื้นฐาน (MS Word/Excel) ได้ดี
 - รักงานบริการ/พร้อมทำงานเป็นทีม
 - อดทน มีวินัย ใจเย็น

ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในกรณีที่ผู้สมัคร
 - มีทักษะการสื่อสาร (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ภาษาอังกฤษในระดับดี
 - มีความรู้พื้นฐานเรื่องศิลปะร่วมสมัยไทย

รายละเอียดของงาน:
1. ให้บริการ/ให้คำแนะนำด้านการให้บริการพื้นที่ภายในหอศิลปกรุงเทพฯ
2. งานธุรการสำนักงาน
3. ประสานงาน/จัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการศึกษา" (Senior Officer in Education) 1 ตำแหน่ง 
ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน : งานประจำ

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาในระดับ ป.โท (หรือสูงกว่า) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา พิพิธภัณฑ์ศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมการศึกษา 
- มีใจรักทำงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาและศิลปะ
- มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติเปิดกว้าง มีความยืดหยุ่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการบริหารจัดการเวลา มีระบบในการทำงานที่ดี
- มีวิจารณญาณในการตัดสินใจที่ดี สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
- มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ระดับดีมาก  
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล สำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 6
วันอังคาร – วันเสาร์  เวลา 10.00 - 18.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 524, 501

ส่งเอกสารการสมัครงานที่  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เลขที่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร