Loading

ร่วมงานกับเรา

  เจ้าหน้านำชมนิทรรศการศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่นำชมนิทรรศการ มีหน้าที่วางแผน ออกแบบ ค้นคว้าข้อมูล สำหรับการนำชมนิทรรศการศิลปะให้กับผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยภายในห้องนิทรรศการหลักชั้น 7 8 9 หอศิลปกรุงเทพฯ โดยรับสมัครเจ้าหน้าที่นำชมนิทรรศการจำนวน 1 อัตรา ดังนี้

คุณสมบัติ
- อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
- จบการศึกษาด้านศิลปะ ศิลปศึกษา ประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีใจรักในงานศิลปะ  - มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
- เปิดกว้างและพร้อมที่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- หากมีทักษะในการทำกิจกรรมกับเยาวชนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ หลักฐานการสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาผลการศึกษา  (Transcript)
- หนังสือรับรองการจบการศึกษา
- เอกสารรับรองการทดสอบภาษาอังกฤษ (หากมี)

ขอบเขตการทำงาน เจ้าหน้านำชมนิทรรศการศิลปะ ดูได้ ที่นี่ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่ สมัครด้วยตนเองที่  ฝ่ายบุคคล สำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 6 วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 10.00 - 18.00 น. ส่งเอกสารการสมัครงานที่ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เลขที่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กรุงเทพ 10330  หรือ education@bacc.or.th 

 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร