เทศกาลศิลปนิพนธ์ 2555

เทศกาลศิลปนิพนธ์ 2555

(bacc art thesis exhibition 2012) 

 
การจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จิตรกรรมไทย จิตรกรรมสากล ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ประติมากรรม ศิลปะจัดวาง จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 29 กรกฎาคม 2555