Loading

Your DIY Life : ชีวิตแบบไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมสร้างงานศิลปะด้วยตัวเอง

วันที่ : 12 ส.ค. 2555

Sound Talk

วันที่ : 04 ส.ค. 2555

สัมนาเชิงวิชาการ “สะบัด รัด ฟัด เหวี่ยง

วันที่ : 04 ส.ค. - 05 ส.ค. 2555

กิจกรรมเสวนา “เมื่อครั้งทำศิลปนิพนธ์”

วันที่ : 28 ก.ค. 2555

“จัดฝึกอบรมเรื่องการออกแบบคาแรกเตอร์ดีไซน์”

วันที่ : 27 ก.ค. 2555

ID CARD WORKSHOP

วันที่ : 07 ก.ค. - 08 ก.ค. 2555

กิจกรรมเสวนา “ประสบการณ์ระหว่างทาง กับ อนุสรณ์ ติปยานนท์”

วันที่ : 07 ก.ค. 2555

การเสวนา หัวข้อ วาดเส้นและภาพพิมพ์ร่วมสมัยของไทยกับเวทีนานาชาติ

วันที่ : 01 ก.ค. 2555

"คลีนิคศิลปะ: คนป่วย? สังคมป่วย? ศิลปินป่วย?"

วันที่ : 30 มิ.ย. 2555

Masterclass#4 ชั้นครู เปี๊ยก โปสเตอร์

วันที่ : 13 มิ.ย. 2555

ศิลานักปราชญ์: การแสวงหาสติปัญญาในการเล่นแร่แปรธาตุและมนุษยชาติ

วันที่ : 05 มิ.ย. 2555

เสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองทางศิลปะ หัวข้อ เรื่อง "Awkward in Art"

วันที่ : 20 พ.ค. 2555

“การเสวนาข้ามศาสนา : ปัญหาและทางออก สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้”

วันที่ : 10 พ.ค. 2555

AIDS ไม่เคย Out

วันที่ : 17 มี.ค. 2555

Fulbright Talk Show on “Secret of Every Sweet Success”

วันที่ : 02 มี.ค. 2555
BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร