literature

archive

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop II ค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2

วันที่ : 04 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2556

สถานที่:

เวลา 10.00-16.00 น. (อบรมทุกวันเสาร์) 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการอบรมค่ายเขียนงานสร้างสรรค์ครั้งที่ 2 
การอบรมมีทุกวันเสาร์ 4 พค. – 15 มิย. 2556
เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
1)ปภพ เกิดทรัพย์ 
2)ปิยะนันท์ เหลืองธีรภาพ
3)กร กนกคีขรินทร์
4)ศรัญญา สงสัย
5)พรพิมล เลิศวงศ์วีรชัย
6)อรดา ลีลานุช
7)ฐิติพล ปัญญาลิมปนันท์
8)ประธาน สำราญรัมย์
9)กวิสรา ผันนภานุกุล
10)เกียรติศักดิ์ บุญประเสริฐ
11)จุลพงษ์ อุดมพรพิบูล
12)ปิยพร อรุณเกรียงไกร
13)วรศิริ ดีระพัฒน์
14)Chaleenuch Lertsirarangsun
15)จักรกริช จิรวิวัฒน์เสรี
 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกทุกท่านค่ะ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บุ๊คโมบี้ จัดค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 หรือ Bangkok Creative Writing Workshop II  เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลที่สนใจงานด้านวรรณกรรมได้มีการเรียนรู้และอบรมกับกลุ่มนักเขียนและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในงานวรรณกรรมแต่ละด้านที่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจ อาทิ สุจิตต์ วงษ์เทศ (ศิลปินแห่งชาติ นักเขียนรางวัลศรีบูรพา) ชาติ กอบจิตติ (ศิลปินแห่งชาติ นักเขียนรางวัลซีไรต์) ภาณุ มณีวัฒนกุล (นักเขียนเรื่องเดินทาง) วิภาส ศรีทอง (นักเขียนรางวัลซีไรต์) วันรัก สุวรรณวัฒนา (อาจารย์ประจำภาควิชาฝรั่งเศส) จรูญพร ปรปักษ์ประลัย (นักวิจารณ์วรรณกรรม) และปราบดา หยุ่น วิทยากรประจำโครงการ 

 
ทั้งนี้กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ เรื่องสั้นอเมริกันเบื้องต้น วรรณกรรมฝรั่งเศสเบื้องต้น ศิลปะของการเขียนเรื่องเดินทาง การวิจารณ์วรรณกรรม วรรณกรรมกับทัศนศิลป์ และศิลปะของการอ่าน โดยระหว่างการอบรมเหล่าผู้เข้าร่วมในโครงการจะได้เขียนเรื่องสั้นพร้อมพัฒนาเนื้อหาของเรื่องสั้นนั้นไปพร้อมกับวิทยากรและเพื่อนร่วมค่าย และนำเสนอในรูปแบบ E-book เมื่อจบโครงการฯ 
 
ผู้สนใจสามารถส่งงานเขียนของคุณเอง เป็นเรื่องแต่ง ในภาษาไทย ไม่กำหนดเนื้อหา ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 พร้อมส่งประวัติส่วนตัวและข้อมูลติดต่อกลับมาที่ bcww2013@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 
(ผู้สมัครควรมีอายุระหว่าง 18-30 ปี)
 
ประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมอบรม หลังวันที่ 20 เมษายน 2556 
**ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม **
 
สอบถามรายละเอียดของโครงการฯ โทร 0-2214-6630 ต่อ 530