Arts Network Exhibitions

archive

นิทรรศการภาพพิมพ์บูรพาครั้งที่ 18

วันที่ : 18 เมษายน - 30 เมษายน 2560

สถานที่: โถง ชั้น L

โดย นิสิตสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมิเดียทุกชั้นปี และ คณาจารย์สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมิเดีย มหาวิทยาลัยบูรพา 
พิธีเปิด วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 16.30 น.